GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiają, że zamierzają po raz czterdziesty pierwszy przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane w 2016 r., z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

 

 

Wydział I

Wydział II   

Wydział III   

Wydział IV   

Wydział V     

- Nauk Społecznych i Humanistycznych

- Nauk Biologicznych i Medycznych

- Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

- Nauk Technicznych

- Nauk o Ziemi

 

Pisemne wnioski o przyznanie nagrody w jednej z wyżej wymienionych dziedzin nauki mogą składać członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, względnie osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska. Wnioski prosimy składać w Biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Bielańska 5, pokój 41, 80-851 Gdańsk) w terminie do 31 grudnia 2016 roku, osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 

Komisja Nagród GTN rozpatrywać będzie tylko wnioski zawierające poniżej wyszczególnione załączniki:

 

·       Jeden egzemplarz lub maszynopis (w przypadku przyjęcia do druku) publikacji będącej podstawą wniosku o wyróżnienie w 2016 roku. Warunkiem zgłoszenia rozprawy doktorskiej jest zakończenie w podanym wyżej terminie przewodu doktorskiego. W przypadku zgłoszenia dorobku naukowego obejmującego prace wykonane w roku 2016 i w latach poprzednich wymaga się, aby co najmniej jedna publikacja kandydata, stanowiąca istotną część tego dorobku, ukazała się lub została przyjęta do druku w 2016 roku.

·       Dwie recenzje zgłaszanego do nagrody dorobku naukowego (publikacji i osiągnięć konstrukcyjnych lub projektowych) opracowane przez profesorów lub doktorów habilitowanych stosownej specjalności, zawierające jego merytoryczną ocenę. W przypadku zgłoszenia do nagrody rozprawy doktorskiej, oprócz recenzji wymaganych w przewodzie doktorskim należy dołączyć co najmniej jedną dodatkową opinię opracowaną przez profesora lub doktora habilitowanego odpowiedniej dziedziny nie będącego promotorem rozprawy, uzasadniającą celowość wyróżnienia zgłaszanego doktoratu.

·       Informacje o kandydacie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, NIP, PESEL, miejsce pracy, dotychczasowy dorobek naukowy.

·       Streszczenie zgłaszanej pracy (do dwóch stron maszynopisu) podpisane przez kandydata do nagrody.

 

 

Do nagród mogą być zgłaszane samodzielne prace naukowe lub prace zespołowe, w których wyodrębniony został indywidualny wkład kandydata do nagrody (potwierdzony przez współautorów) pod warunkiem, że kandydat spełnia wymóg §2 regulaminu przyznawania nagród, który brzmi: "Nagrody GTN przyznaje się osobom, które do końca roku kalendarzowego, za który przyznawane są nagrody nie przekroczyły 35 roku życia".

 

Pismo przewodnie tutaj.