GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Statut KMN

Wydział IV Nauk Technicznych zgodnie z zaprezentowaną koncepcją i ustaleniami poczynionymi podczas XI posiedzenia w kadencji 2013-2016 Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego wystąpił z wnioskiem o utworzenie Klubu Młodych Naukowców przy Zarządzie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego wraz z internetową platformą KMN w formie zakładki na stronie http://www.gtn.gda.pl/.

 

Klubu Młodych Naukowców ma charakter interdyscyplinarny, poszerzający przestrzeń dla rozwoju kariery Młodych Naukowców miasta Gdańska jak i naszego regionu, w ramach aktualnie tworzonej platformy internetowej GTN, pozwalającej w zakładce KMN m.in. na umieszczenie indywidualnego profilu każdego z uczestników programu Gdańska Młoda Nauka, prowadzenia konstruktywnych dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków finansowych i prowadzenia innowacyjnych badań. Działalność Klubu Młodych Naukowców opiera się o statut zatwierdzony przez Zarząd GTN - wersja elektroniczna do pobrania tutaj. (Patrz Statut.PDF)

 

Do zakresu działalności Klubu Młodych Naukowców należały w szczególności: 

– realizacja statutowych zadań i celów Towarzystwa, 

– wybór na okres trzech lat, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, Prezydium Klubu Młodych Naukowców w osobach przewodniczącego i jego zastępcy oraz sekretarza,

– występowanie z wnioskami o charakterze międzywydziałowym,

– składanie Zarządowi wniosków o przyjęcie nowych członków Klubu Młodych Naukowców oraz Laureatów Nagrody PMG i GTN 

– wspieranie w realizacji kariery naukowej Młodych Członków Klubu,

– składanie wniosków w sprawie nadawania odznaczeń i wyróżnień oraz przyznawania nagród, 

– składanie do Zarządu wniosków do preliminarza budżetowego i ewentualnego planu wydawniczego  Towarzystwa,

– sporządzanie planów działalności Klubu Młodych Naukowców oraz ich koordynowanie po zatwierdzaniu przez Zarząd Towarzystwa m.in.:

 organizowanie corocznych seminariów o charakterze interdyscyplinarnym połączonym z uroczystym rozdaniem nagród GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców, którzy mogliby wygłosić krótki referat na temat swoich osiągnięć naukowych,

 dla członków GTN, a w szczególności Młodych Naukowców i Laureatów Nagrody GTN, organizować interdyscyplinarne warsztaty, stanowiące swoistą wymianę informacji na temat rozwoju kariery naukowej oraz najnowszych trendów i prac badawczych aktualnie prowadzonych przez członków GTN oraz naukowców w kraju i zagranicą,

 podejmować inne działania w celu promocji GTN i włączać się w organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, spotkań i wszelkich wydarzeń naukowych związanych z zainteresowaniami członków Klubu Młodych Naukowców,

 organizować zjazdy i/lub letnie szkoły dla członków Klubu Młodych Naukowców połączone z warsztatami praktycznych umiejętności w zakresie soft-skills (pisanie wniosków projektowych czy publikacji w czasopismach wyróżnionych JCR) lub inne formy działalności w zależności od zainteresowania, w celu wspierania w realizacji kariery naukowej Młodych Członków Klubu oraz inne formy działalności wynikające z potrzeb społecznych lub inicjatyw zgłaszanych przez członków Towarzystwa oraz rozwijać i szukać nowych możliwości dla działalności w ramach Klubu.