GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Wersja elektroniczna statutu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego do pobrania tutaj.

  

STATUT

GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 

uchwalony przez Walne Zebranie
w dniu 9 czerwca 1956 roku

   wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

w wersji obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 roku

 

  I.  NAZWA, SIEDZIBA I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

 § 1

Nazwa Towarzystwa brzmi: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

 § 2

Gdańskie Towarzystwo Naukowe nawiązuje do wielowiekowych tradycji nauki polskiej w Gdańsku i jest kontynuatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, działającego w Gdańsku od 1922 roku.

 § 3

Siedzibą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, zwanego dalej Towarzystwem, jest Gdańsk.

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną, używa pieczęci okrągłej z napisem: „Gdańskie Towarzystwo Naukowe” oraz posługuje się własnym godłem.

  

II.   CELE I ZADANIA TOWARZYSTWA

§ 5

Gdańskie Towarzystwo Naukowe jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć gdańskiego środowiska naukowego.

 § 6

Celem Towarzystwa jest, w nawiązaniu do potrzeb i tradycji nauki: integracja środowisk naukowych Gdańska i regionu pomorskiego, promowanie  prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, wspieranie badań naukowych.

 § 7

Towarzystwo wypełnia swoje zadania statutowe poprzez:

      – inicjowanie i realizowanie działalności naukowej oraz wydawniczej,

      – organizowanie zebrań naukowych, konferencji, sesji, sympozjów, wykładów oraz odczytów naukowych i naukowo-popularnych,  

      – prowadzenie wymiany wydawnictw własnych z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

      – tworzenie, utrzymywanie i powiększanie zbiorów bibliotecznych i naukowych,

      – pomoc osobom pracującym naukowo a nie będącym pracownikami instytucji naukowych oraz popieranie twórczości młodych pracowników  

         nauki,

      – wymianę doświadczeń naukowych z innymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,

      – podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

      – działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

      – naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

      – propagowanie ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji,

      – propagowanie działań związanych z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego,

      – podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej,

      – inne formy działalności wynikające z potrzeb społecznych lub inicjatyw zgłaszanych przez członków Towarzystwa.

 

 III.  CZŁONKOWIE

 § 8

Towarzystwo tworzą członkowie: zwyczajni, honorowi i wspierający.

 § 9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba pracująca naukowo i wykazująca się dorobkiem naukowym, która zostanie przyjęta w trybie przewidzianym w § 10.

 § 10

Kandydatów na członków zwyczajnych zgłasza przewodniczącemu Wydziału, na piśmie z należnym uzasadnieniem, co najmniej dwóch członków Towarzystwa. Wnioski o przyjęcie nowych członków opiniuje Prezydium Wydziału i kieruje do Zarządu Towarzystwa, który nadaje status członka zwyczajnego w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Nowo przyjęte osoby są wpisywane na listę członków Towarzystwa oraz zawiadamiane o przyjęciu.

 § 11

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:

      – przestrzegania postanowień Statutu oraz realizowania celów i zadań Towarzystwa,

      – przynależności do przynajmniej jednego z Wydziałów Towarzystwa i aktywnego uczestnictwa w jego pracach,

      – regularnego uiszczania składek członkowskich do ukończenia 70. roku życia.

 § 12

Na wniosek Wydziału Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka zwyczajnego Towarzystwa z opłacania składek członkowskich.

 § 13

Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje prawo do:

      – udziału w posiedzeniach i pracach wszystkich Wydziałów Towarzystwa,

      – pierwszeństwa publikacji i rozpraw w wydawnictwach GTN,

      – korzystania z pomocy i środków Towarzystwa niezbędnych do prowadzenia własnych badań naukowych.

 § 14

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

§ 15

Godność członka honorowego nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla nauki polskiej lub Towarzystwa Walne Zebranie. Walne Zebranie może nadać członkowi honorowemu szczególnie zasłużonemu dla Towarzystwa godność prezesa honorowego. Prawo do złożenia Walnemu Zebraniu wniosku o nadanie godności członka honorowego lub prezesa honorowego ma każdy członek Towarzystwa, a także mają Prezydia Wydziałów i Zarząd.

§ 16

Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 17

Członkami wspierającymi mogą być instytucje lub osoby wspierające finansowo lub w innej formie działalność Towarzystwa. Członkom wspierającym przysługuje prawo korzystania z usług naukowych Towarzystwa. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Towarzystwa.

§ 18

Utrata członkostwa zwyczajnego – skreślenie z listy członków zwyczajnych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – następuje:

– z chwilą rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

– śmierci członka Towarzystwa,

– na podstawie uchwały Zarządu podjętej z powodu nieusprawiedliwionego zalegania,

   mimo pisemnego wezwania, z opłatą składek za okres 3 lat,

– na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek Wydziału albo Sądu Honorowego.

Osoby skreślone z listy członków na podstawie uchwały Zarządu powinny otrzymać pisemne zawiadomienie o skreśleniu. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania wyżej wymienionego zawiadomienia. Decyzja Walnego Zebrania w sprawie skreślenia z listy członków jest ostateczna.

Utrata członkostwa wspierającego – skreślenie z listy członków wspierających Gdańskie Towarzystwo Naukowe – następuje:

– z chwilą rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

– na podstawie uchwały Zarządu.

 

IV.   USTRÓJ TOWARZYSTWA

 § 19

Działalność naukowa Towarzystwa prowadzona jest przez Wydziały i Komisje. W Towarzystwie działają Wydziały:

       I   Nauk Społecznych i Humanistycznych

      II  Nauk Biologicznych i Medycznych

      III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

      IV  Nauk Technicznych

      V   Nauk o Ziemi

§ 20

Działalność Wydziałów opiera się na regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa. Do zakresu działalności Wydziału należy w szczególności:

      – realizacja statutowych zadań i celów Towarzystwa,

      – wybór na okres trzech lat, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, Prezydium Wydziału

w osobach przewodniczącego i jego zastępcy oraz sekretarza, a w razie potrzeby również i jego zastępcy,

      – powoływanie Komitetów Redakcyjnych Wydziałów za zgodą Zarządu Towarzystwa,

      – powoływanie Komisji o charakterze wydziałowym,

      – występowanie z wnioskami o charakterze międzywydziałowym,

      – sporządzanie planów działalności,

      – składanie Zarządowi wniosków o przyjęcie nowych członków zwyczajnych Towarzystwa,

      – składanie wniosków w sprawie nadawania godności oraz przyznawania wyróżnień, medali i nagród,

      – składanie do Zarządu wniosków do preliminarza budżetowego i planu wydawniczego

         Towarzystwa.

§ 21

W miarę potrzeby mogą być powoływane przez Zarząd Towarzystwa i Prezydia Wydziałów stałe lub doraźne Komisje do wykonania określonych zadań.

 § 22

Przedmiotem działalności naukowej stałych Komisji mogą być między innymi wykłady, odczyty, referaty, komunikaty oraz dyskusje nad nimi, jak również inne prace naukowe i badawcze. Prezydium Komisji w osobach przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybierają na okres trzech lat członkowie danej Komisji w głosowaniu tajnym. Działalność stałych Komisji opiera się na regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.

  

V.    WŁADZE I ORGANY TOWARZYSTWA

 § 23

Najwyższym organem władzy Towarzystwa jest Walne Zebranie.

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż do końca maja każdego roku. Termin Walnego Zebrania wyznacza Zarząd zawiadamiając o tym pisemnie członków, co najmniej 10 dni przed oznaczoną datą.

 § 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, lub też na podstawie uchwały jednego z Wydziałów – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia inicjatywy, złożenia wniosku lub powiadomienia o podjęciu uchwały.

 § 26

Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest obecność co najmniej połowy członków miejscowych Towarzystwa; w drugim terminie uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku głosowania nad zmianami w Statucie lub nad rozwiązaniem Towarzystwa warunkiem ważności uchwał jest udział w głosowaniu co najmniej dwóch trzecich członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 § 27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

      – uchwalanie Statutu lub jego zmian,

      – przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa,

      – przyjmowanie sprawozdań i ocen Komisji Rewizyjnej,

      – wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Towarzystwa,

      – udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

      – nadawanie godności członka honorowego i prezesa honorowego,

      – uchwalanie wytycznych do planu pracy Towarzystwa,

      – ustalanie wysokości składek członkowskich,

      – podejmowanie uchwał o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek członkowskich,

      – rozstrzyganie w sprawach odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa i rozpatrywanie

wniosków zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania,

      – podejmowanie decyzji w sprawach nabywania lub zbywania majątku Towarzystwa oraz

w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

 § 28

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące zmian Statutu oraz decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa mogą być podjęte przez Walne Zebranie tylko wówczas, gdy sprawy te zostały wprowadzone do podanego w zawiadomieniu porządku obrad Walnego Zebrania, a tekst proponowanych zmian Statutu przesłano wszystkim członkom wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu.

 § 29

Dla wykonywania zadań Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania wybiera się – w głosowaniu tajnym – Zarząd na okres trzyletni, w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i dwóch jego zastępców oraz skarbnik. Walne Zebranie wybiera imiennie prezesa. Prezes zwołuje w ciągu 10 dni od dnia wyborów zebranie konstytucyjne członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie, na którym dokonuje się podziału funkcji i zadań. W skład Zarządu wchodzą ponadto przewodniczący wszystkich Wydziałów wybierani zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu. Trzyletnia kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem 1 czerwca roku, w którym dokonano jego wyboru.

§ 30

Do czynności Zarządu Towarzystwa należy:

      – działanie w imieniu Towarzystwa w zakresie określonym w § 36,

      – kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z celami statutowymi,

      – opracowywanie programu działania na okres kadencji oraz składanie sprawozdań

         z jego wykonania przed Walnym Zebraniem,

      – uchwalanie budżetu Towarzystwa,

      – opracowanie ogólnych wytycznych wydawniczych, przygotowanie planów wydawniczych

         oraz nadzór nad ich wykonaniem,

      – sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Wydziałów i Komisji,

      – zatwierdzanie regulaminów pracy Wydziałów, Komisji i innych organów Towarzystwa,

      – powoływanie Komisji międzywydziałowych lub do szczególnych zadań,

      – nadawanie statusu członka zwyczajnego oraz prowadzenie rejestru członków Towarzystwa,

      – nadawanie statusu członka wspierającego,

      – wysłuchiwanie okresowych sprawozdań członków Zarządu z wykonania powierzonych im

         funkcji,

      – zawieszanie uchwał Wydziałów i Komisji, jeśli są sprzeczne ze Statutem lub interesem

         Towarzystwa.

 § 31

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub jego zastępcy. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów: w razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

 § 32

Prezes kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Prezesa zastępują wiceprezesi w zakresie powierzonych im spraw.

 § 33

Sekretarz generalny jest odpowiedzialny za przygotowanie planów i sprawozdań związanych z działalnością Towarzystwa oraz sprawuje nadzór nad Biurem Towarzystwa. Sekretarza generalnego zastępują w zakresie powierzonych im spraw jego zastępcy. Skarbnik sprawuje nadzór nad sprawami finansowymi, w szczególności jest odpowiedzialny za przygotowanie rocznych planów i sprawozdań finansowych Towarzystwa.

 § 34

Wszelkie funkcje we władzach i organach Towarzystwa pełnione są honorowo.

 § 35

Członek Zarządu może ustąpić z niego na własną prośbę. Członek Zarządu traci też swój mandat wraz z utratą statusu członka zwyczajnego Towarzystwa. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu bądź to wskutek wymienionych przyczyn, bądź też z przyczyn nieprzewidzianych Statutem, właściwy organ Towarzystwa przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory mogą być dokonane bądź to na najbliższym zwyczajnym zebraniu właściwego organu, bądź też na zebraniu nadzwyczajnym. Przez właściwy organ rozumie się odpowiednio Walne Zebranie, bądź też zebranie członków odpowiedniego Wydziału.

  § 36

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w zakresie jego praw i obowiązków i udzielania pełnomocnictw, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym skarbnik.

W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, jak również do podpisywania delegacji członkom Zarządu, Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej zwany pełnomocnikiem. Pełnomocnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powołuje Komisja Rewizyjna podejmując stosowną uchwałę.

 § 37

Zadania administracyjne i finansowe Towarzystwa Zarząd wypełnia za pośrednictwem Biura Towarzystwa, którym kieruje dyrektor powołany przez Zarząd w drodze uchwały. Działalność Biura określają przepisy ogólne oraz regulamin uchwalony przez Zarząd.

 § 38

Dla przeprowadzenia kontroli wykonania zadań Towarzystwa, jego gospodarki finansowej i działalności administracyjnej Walne Zebranie wybiera – w tajnym głosowaniu – na okres trzyletni Komisję Rewizyjną składającą się z przewodniczącego i czterech członków. Członek Komisji Rewizyjnej może ustąpić z niej na własną prośbę, traci też swój mandat wraz z utratą statusu członka zwyczajnego Towarzystwa. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej, bądź to wskutek wymienionych przyczyn, bądź też z przyczyn nieprzewidzianych Statutem, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory mogą być dokonane na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu, bądź na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. Trzyletnia kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem 1 czerwca roku, w którym dokonano jej wyboru.

§ 39

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

        – nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa ani pozostawać z pozostałymi członkami

           władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości,

        – mogą brać udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 40

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny działalności Towarzystwa oraz zgodności tej działalności ze Statutem i obowiązującymi przepisami,

przedstawiania Walnemu Zebraniu wyników kontroli oraz oceny działalności Towarzystwa przez jej przewodniczącego lub wskazanego przez niego członka Komisji,

występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,

występowania z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi.

 

VI.   SĄD HONOROWY

§ 41

Walne Zebranie wybiera w tajnym głosowaniu Sąd Honorowy na okres trzyletni, w składzie: przewodniczący i dwóch członków. Sąd Honorowy działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie. Regulamin przygotowuje Sąd Honorowy I kadencji, działając aż do zatwierdzenia regulaminu pod przewodnictwem seniora. Członek Sądu Honorowego może ustąpić na własną prośbę, traci też swój mandat wraz z utratą statusu członka zwyczajnego Towarzystwa. W razie zmniejszenia się liczby członków Sądu Honorowego, bądź to wskutek wymienionych przyczyn, bądź też z przyczyn nie przewidzianych Statutem, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory mogą być dokonane na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu, bądź na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. Trzyletnia kadencja Sądu Honorowego rozpoczyna się z dniem 1 czerwca roku, w którym dokonano jego wyboru.

 

VII. GODNOŚCI, WYRÓŻNIENIA, MEDALE I NAGRODY 

 § 42

Gdańskie Towarzystwo Naukowe:

  nadaje godność członka honorowego lub prezesa honorowego zgodnie z §15 Statutu,

  uczestniczy w wyróżnianiu Nagrodą i Medalem im. Romana Kaliszana (od 2021 roku) na podstawie trójstronnego porozumienia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Naukową Fundacją Polpharmy,

  wyłania laureatów Nagród Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych naukowców (od 1976 roku),

  honoruje medalami wybitymi z okazji jubileuszy 50-lecia, 90-lecia i 100-lecia Towarzystwa.

  

VIII. MAJĄTEK TOWARZYSTWA I PRZEPISY KOŃCOWE

§ 43

Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej. Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny od osób fizycznych i prawnych, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątkiem tym zawiaduje Zarząd w myśl uchwał Walnego Zebrania oraz obowiązujących przepisów.

§ 44

Towarzystwo może otrzymywać dotacje i subsydia według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 45

Towarzystwo może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a pozyskane środki finansowe przeznaczać wyłącznie na działalność statutową. Środki te nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Towarzystwa.

 § 46

Zabrania się:

  udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Towarzystwa zobowiązań jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz bliskie im osoby.

§ 47

Towarzystwo może być rozwiązane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów. W razie rozwiązania Towarzystwa o jego majątku decyduje Walne Zebranie.

§ 48

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów.